Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid
www.experienceofbeauty.nl

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt via een beveiligde verbinding (zie dook het slotje bij de url) Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming door op de knop verzenden te drukken
• Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
• Wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) dienen wij afspraken te maken met de derde partij om er o.a. voor te zorgen dat jouw gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
• Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens

Telefonisch +31 6 282 675 20 Maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00
E-mail info@experienceofbeauty.nl of via het contactformulier op onze website
https://experienceofbeauty.nl/contact
Post de Brand 5 3823LE Amersfoort,
t.a.v. M. van den Heuvel / Experience of Beauty

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• Naam
• E-mail
• Telefoonnummer
• Waarover en hoe u contact wilt ontvangen
• Overige, door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan ons verzend.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt)
• Om u de mogelijkheid te bieden om van alle functionaliteiten en diensten gebruik te kunnen maken op onze website
• Om met u te communiceren door middel van e-mail, telefoon, whatsapp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

Verstrekking aan derden
Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Profilering en cookies
Er worden enkel cookies aan uw websitebezoek gekoppeld die geanonimiseerd worden en nooit worden terug geleid naar een persoon.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jow gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet dit ons verplicht

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privicyverklaring, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wwij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen , dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om uw klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inwerktreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 Mei 2018

Start typing and press Enter to search